(1928)

ADAMSKI HIERONIM - obywatel ziemski pow. Lidz. Po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zmarł w Wilnie dnia 12 grudnia 1928 roku w wieku lat 45. Wyprowadzenie zwłok ze szpitala na Zwierzyńcu do kaplicy na cmentarz Rossa odbędzie się dziś dn. 15 -go grudnia o godz.1-ej pop. Nabożeństwo żałobne w kaplicy Rossa odbędzie się w poniedziałek dn. 17 b. n. o godz.9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem powiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Żona, synowie i rodzina. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 287. s. 1) - niezachowany nagrobek w krypcie kaplicy cmentarnej2

 

ARCISZ WŁADYSŁAW Sodalis Marianus – opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu dn. 26 maja 1928 r. w wieku lat 75. Eksportacja zwłok z domu żałoby, Sosnowa 27, do kościoła św. Jakóba zostanie odprawiona dn. 29 maja o godz. 6 ej rano. Pogrzeb na cmentarzu Rossa tegoż dnia o godz. 5 ej pp. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Żona, zięć i wnuk. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 120, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00245, kw. 013, grób 00011 / nagrobek niezachowany

BANELÓWNA HELENA - ucz. Kl IV gim. żeńskiego im. Elizy Orzeszkowej. Po krótkich cierpieniach opatrzona Ś.Ś. Sakramentami zmarła dnia 21 listopada 1928 r. w wieku lat 15. Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Zarzecze Nr. 8 m. 6 ) do kościoła po-Bernardyńskiego odbędzie się dn. 22 b. m. o godz. 4 po poł. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 23 listopada [1928 r.] o godz.10 rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych pogrążeni w wielkim smutku Ojciec, Babka i Siostra. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 268, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00377, kw. 012, grób 05501 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=131703

BANELÓWNA ZOFJA – ucz. kl. V Liceum im. Filomatów po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn. 28 października 1928 r. w wieku lat 18. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Zarzecze 8) do kościoła po-Bernardyńskiego odbędzie się dnia 30 b. m. o godz 6 ½ pp. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dn. 31 października [1929 r.] o godz. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają Krewnych Przyjaciół i Znajomych pogrążeni w głębokim smutku Ojciec, Babka i Siostry. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 249, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00378, kw. 012, grób 05501 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=131703

BANELOWA Z KARPACZÓW EUGENIA – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 16 go kwietnia 1928 roku, w wieku lat 88. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Zarzecznej Nr. 8 – 6 odbędzie się dziś we wtorek o godz. 5-ej po poł do kościoła po-Bernardyńskiego. Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej zostanie odprawione w tymże kościele dnia 18-go b. m. o godz. 9-ej rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, pogrążeni w głębokim smutku Mąż, Matka i Córki. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 87, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00376, kw. 012, grób 05501 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=131703

BOKSZAŃSKI KAZIMIERZ – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Ś.Ś. Sakramentami zmarł dnia 11 marca 1928 roku w wieku lat 58. Wyprowadzenie zwłok ze szpitala św. Jakóba do kościoła św. Jakóba odbędzie się 13 marca r. b. o godz. 9 rano gdzie zostanie odprawione żałobne nabożeństwo, po którem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamia krewnych, Przyjaciół i Znajomych SIOSTRA. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 59, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BUCHOWIECKA z SZYMAŃSKICH MARJA – ziemianka po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Panu dnia 11 września [1928 r.] w wieku lat 61. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Witoldowa 5) na cmentarz Rossa odbędzie się 13 września o godz. 3 ½ po p. O czem zawiadamia pogrążony w smutku Syn. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 208, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00939, kw. 008, grób 09481 / nagrobek niezachowany

BUKOWSKI ADOLF – emeryt P. K. P po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Panu opatrzony ŚŚ Sakramentami w dniu 20 b. m. w wieku lat 46. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Raduńskiej 31, do kościoła W. W. Świętych, nastąpi dnia 22 b. m. o godz. 6 po poł. nabożeństwo żałobne i pogrzeb na Rossie odbędzie się we czwartek 23 b. m. o godz. 10-tej rano. O czem zawiadamiają Żona dzieci i wnukowie.(Dziennik Wileński 1928, Nr. 189, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01019, kw. 012, grób 04311 / nagrobek niezachowany

BURHARDTÓWNA STANISŁAWA – długoletni członek Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu dn. 9 lipca, 1928 r w wieku lat 63. Eksportacja z domu żałoby, Dobroczynny 6 odbędzie się dziś 11, o godzinie 6 wieczór do Kościoła Św. Jana. Nabożeństwo 12 o godz 6-ej rano, a tegoż dnia o 7-ej wieczorem eksportacja z Kościoła Św. Jana na Rossę i tamże pogrzeb O czem zawiadamiają Krewnych, Znajomych i Członków Tow. w Wincentego IV Konferencja Pań Miłosierdzia a św. Wincentego a Paulo. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 155, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01075, kw. 003, grób 02761http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=36983 

CYWIŃSKI DOMINIK – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dn. 5 IX 1928 r. w wieku lat 66. Eksportacja zwłok z domu żałoby, Ludwisarska 1, odbędzie się dnia 7 IX o godz 9.30 rano do kaplicy na cmentarzu Rossa, poczem nastąpi pogrzeb. O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzeństwo. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 203, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01541, kw. 005, grób 01891 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=51133

a) CZARKOWSKI LUDWIK - zasnął w Bogu dnia 22 października 1928 roku. Przeniesienie zwłok z Kliniki Uniwersyteckiej na Antokolu do kościoła Św. Jana odbędzie się 23 października we wtorek o godzinie 4 po południu. Pogrzeb na cmentarz Rossa nastąpi po nabożeństwie w Kościele Św. Jana o godzinie 10 rano dnia 24 października 1928 roku. (Kurier Wileński 1928 Nr. 243, s. 1)

 

b) DOKTÓR CZARKOWSKI LUDWIK - prezes i członek honorowy Stow-nia Lekarzy Polaków w Wilnie, Członek honorowy Wileńskiego T-wa lekarskiego, Członek Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej, i Lekarz Kasy Chorych m. Wilna zasnął w Bogu 22 października 1928 r. w wieku lat 73. Eksportacja zwłok z Kościoła przy Klinice J. S. B. na Antokolu do kościoła św. Jana odbędzie się we wtorek 23 X o godz. 4 po poł. Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jana odbędzie się we środę o godz. 10 rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. W zmarłym wymienione organizacje tracą niestrudzonego pracownika i zacnego kolegę. Cześć Jego Pamięci! Stow-nie Lekarzy Polaków w Wilnie, Wileńskie T-wo Lekarskie, Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekarska. Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych w Wilnie. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 243, s. 1) - lokalizacja (?)1http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=64303

 

CZARNOCKI ANTONI – zasłużony długoletni pracownik Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Ś.Ś. Sakramentami zasnął w Bogu d. 12 kwietnia [1928 r.] w wieku l. 55. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Ludwisarskiej N. 7 do kościoła św. Ducha (po Dominikańskim) odbędzie się dziś 13 [kwietnia] o godz. 6 ppoł. Nabożeństwo żałobne za spokój duszy zmarłego odprawione zostanie w sobotę 14 b. m. o godz. 8 rano i tegoż dnia nastąpi złożenie zwłok na wieczny spoczynek na cmentarzu Rossa. O tej bolesnej stracie zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych Żona, Dzieci, Siostry, Bratowa, Brat i Rodzina. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 84, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01224, kw. 015, grób 00991http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=120043

DĄBROWSKI ZYGMUNT – CZŁONEK T-WA „SOKÓŁ” zmarł dnia 13 lutego 1928 r. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Objazdowej Nr. 2 na cmentarz Rossa nastąpi dnia 15 b. m. o godz.5 po południu. ZARZĄD T-WA SOKÓŁ w WILNIE. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 35, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana 

DOŁĘGOWSKI BOGDAN - zmarł śmiercią tragiczną w wieku lat 4. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Kociej Nr. 14 (Rossa) i następnie pogrzeb na cmentarzu Rossa, odbędzie się dziś we wtorek 17-go kwietnia [1928 r.] o godz 5-ej po poł. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Rodzice. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 87, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

DROZDOWSKI PIOTR – inżynier Członek Opieki Szkolnej przy Gimnazjum im. Juljusza Słowackiego w Wilnie. Po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dnia 3 października [1928 r.] w wieku lat 47. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Kazimierza dziś dn. 5. X r. b. oraz Msza św. odprawiona będzie codziennie w ciągu 30-tu dni o godz. 8-ej rano. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Śniegowa 20) na cmentarzu Rossa odbędzie się tegoż dnia t. j. 5.X o godz 4.30. O czem zawiadamia Rodziców, uczniów, uczniów wspomnianego gimnazjum Zarząd Opieki przy Gimnazjum im. Juljusza Słowackiego (Dziennik Wileński 1928, Nr. 228, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

DRUET JULJA – DŁUGOLETNIA SEKRETARKA SZPITALA SAWICZ po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarła nagle dnia 28 stycznia 1928 r. w wieku lat 66. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 31-go b. m. o godz.8-ej rano w kościele po-Dominikańskim. Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz Rossa nastąpi tegoż dnia o godz. 4-ej po poł. O czem zawiadamia Krewnych, Przyjaciół, Współpracowników i Znajomych pogrążona w głębokim smutku RODZINA (Dziennik Wileński 1928 Nr 24, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01816, kw. 014, grób 01811 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=33023 

a) DZIADOWICZ MICHAŁ - po długich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 18 maja 1928 roku mając 29 lat. Dyrekta szkoły Handlowej, koledzy i koło etnologiczne zawiadamiają, że przeniesienie zwłok z domu żałoby przy ul. Zamkowej 4 do kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się 20 maja o godzinie 6 wieczorem. Po nabożeństwie żałobnym, które odbędzie się 21 maja o godzinie 10 rano
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. (Kurjer Wileński 1928, Nr. 112, s. 1)

b) DZIADOWICZ MICHAŁ – nauczyciel Średniej Szkoły Handlowej Stow. Kupców i rzemieś. Chrześć. W Wilnie po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św, Sakramentami zmarł dn.18 maja 1928 r. przeżywszy lat 29. Eksportacja z domu żałoby ul. Zamkowa 4 do Kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się w niedzielę dn. 20 maja o godz. 6 po poł. Pogrzeb w poniedziałek 21 maja po nabożeństwie, które odprawione zostanie o godz. 10 rano. O stracie zacnego i nieodżałowanego Kolegi zawiadamiają Dyrektor i Koledzy. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 114, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01903, kw. 014, grób 00141http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=4043

Generałowa FALKOWSKA z BRZOSKÓW STEFANIA – zmarła po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami dnia 21 marca [1928 r.] Wyprowadzenie z domu żałoby przy ul. Ostrobramskiej 41 (Beliny 9) d. własny odbędzie się nabożeństwo poczem nastąpi pogrzeb. O tej bolesnej stracie w głębokiej rozpaczy pogrążeni zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych CÓRKI SYN I MĄŻ (Dziennik Wileński 1928, Nr. 67, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

FRĄCKIEWICZ BOLESŁAW – emer. Inspektor Lasów Państwowych. Urodzony w Słucku urodzony 18 sierpnia 1858 roku opatrzony św. Sakramentami i pochowany został na cmentarzu Rossa w Wilnie dnia 2 kwietnia 1928 roku. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów, b. Współpracowników i znajomych zmarłego pogrążeni w smutku Córka, Zięć i Wnuk. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 77, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02056, kw. 011, grób 05521 / niezachowane miejsce pochówku

FRĄCKIEWICZ STANISŁAW - starszy Asesor Oddziału Eksploatacyjnego, zasnął w Bogu dnia 1 grudnia 1928 r. w wieku lat 35. Eksportacja zwłok ze szpitala Kolejowego na Wilczej Łapie na cmentarz Rossa odbędzie się w dniu 3 grudnia 1928 r. O czem zawiadamia składając wyrazy Czci Zmarłemu ZARZĄD KOŁA. (Kurjer Wileński 1928, Nr. 277, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02057, kw. 006, grób 12941 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=124283

GALIJEWSKA ALEKSANDRA – żona b. Dyrektora W-tu Handlowego Dyrekcji Kol. Państ. W Wilnie. Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami zmarła dnia 27 listopada 1928 r. w wieku lat 52. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Wiwulskiego 22) do kościoła Serca Jezusowego odbędzie się dnia 29 b. m. o godz. 10 ½ rano, gdzie odprawione zostanie o godz, 11-ej nabożeństwo żałobne. Pogrzeb na cmentarzu Rossa tegoż dnia o godz 15-ej (3 po poł.). O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Mąż i Syn. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 274, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana 

 

a) GIEDROJCIÓWNA BRONISŁAWA – członek Zarządu Centrali Chrześć. Zw. Zaw. Zmarła dnia 9 kwietnia 1928 roku w wieku 52 lat. O tej dotkliwej stracie nieodżałowanej koleżanki i współpracowniczki powiadamia członków Chrześcijańskich Związków Zawodowych wzywając do udziału w pogrzebie, który odbędzie się 11 kwietnia r. b. o godz.5 ej na cmentarzu Rossa. Zarząd Centrali Chrześc. Zw. Zaw. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 82, s. 1)

b) GIEDROJCIÓWNA BRONISŁAWA – prezeska Chrześć. Zw. Zaw. Żeńskiej Służby Domowej, im. Św. Zyty, Siostra III Zakonu Ś-tego Franciszka po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 9 [kwietnia] przeżywszy 52 lata. O tej dotkliwej i niepowetowanej stracie nieodżałowanej kierowniczki i koleżanki powiadamia członków, znajomych i przyjaciół prosząc o udział w pogrzebie, który odbędzie się dnia 11 b. m. o godzinie. 5-ej p. p. na cmentarzu Rossa. Zarząd Chrz. Zw Zaw. Żeńskiej Służby Domowej, im. Św. Zyty.(Dziennik Wileński 1928, Nr 82, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02171, kw. 009, grób 01851 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=45443

GIERWATOWSKA z BOKSZAŃSKICH MARJA – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn. 23 czerwca 1928 roku w wieku lat 89. Eksportacja zwłok z domu żałoby Zygmuntowska 8. m. 4 na cmentarz Rossa dn. 26 b. m. o godzinie 10 rano po nabożeństwie żałobnem w cmentarnej Kaplicy odbędzie się pogrzeb. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu Brat i Bratowa. (Dziennik Wileński 1928, Nr 143, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

GIMBUTTOWA z HORBACZEWSKICH ANNA – po krótkich ciężkich cierpieniach zasnęła w Panu dnia 29 maja roku 1928 w wieku lat 55. Eksportacja zwłok z domu żałoby do kościoła św. Jakóba dziś o godzinie 7 min 30 wieczór. Nabożeństwo żałobne w dniu 31 maja o godz. 10 min.30. Eksportacja zwłok na cmentarz Rossa w tymże dniu o godz 5 wiecz. O tym smutnym obrządku zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych Mąż, Syn i Krewni. (Dziennik Wileński 1928. Nr. 121, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

GULA FRANCISZEK – radca Izby Okręgowej Kontroli Państwowej w Wilnie po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 6 b. m. w wieku lat 45. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Piaskowa 5) do kościoła św. Jakóba odbędzie się w dniu 8 marca [1928 r.] o godz. 16-ej, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrządkach zawiadamiają Prezes i urzędnicy Wileńskiej Izby Kontroli. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 55, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

HANTZ MIECZYSŁAW– urzędnik Izby Skarbowej po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł opatrzony Św. Św. Sakramentami dnia 4 b. m. [1928 r.] w wieku 28 lat. Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się dziś o godz. 10 rano w Kościele św. Teresy (Ostrobramskim) Eksportacja z domu Żałoby Zaułek Warszawski 32 (Nowy Świat) na cmentarz Rossa dziś o godz 4 i pół. Na te żałobne obrządki zapraszają Krewnych, Kolegów i przyjaciół zmarłego Matka, Żona i Dzieci. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 54, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02573, kw. 008, grób 03721 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=30001

HEMPLOWA z GÓRECKICH MARJANNA – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 8 Marca [1928 r.] w wieku lat 58. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Poznańskiej Nr. 1 w sobotę dnia 10 marca o godz. 10 rano do kaplicy na cmentarz Rossa, gdzie odbędzie się nabożeństwo, poczem nastąpi pogrzeb. O czem zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych stroskani Syn Synowa i Wnuki. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 56, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

IWANOFF JERZY – uczeń klasy V-ej Gimnazjum Państwowego im. J. Słowackiego w Wilnie po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Panu w 14-ym roku życia. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Zbawiciela na Antokolu we czwartek b. m. [1928 r.] o godz. 11-ej rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. Drogiego Jurka żegnają: Dyrekcja, Grono Nauczycielskie i Uczniowie Zakładu. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 30 s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

JACKOWSKA Z PODWIŃSKICH ANNA – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Bogu w dniu 21 kwietnia 1928 r. w wieku 78 lat . Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Raduńskiej 22-24 na cmentarzu Rossa , odbędzie się d dniu 22 kwietnia o godz. 10 -ej rano. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Mąż i syn. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 92, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02924, kw. 018, grób 00271 / nagrobek niezachowany

JERZYKOWICZ HENRYK – były właściciel ziemski powiatu Nowogródzkiego po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł 22 kwietnia [1928 r.] w wieku lat 80. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Wiwulskiego 5) do kościoła Wszystkich Świętych odbędzie się dziś we wtorek 24 b.m. o godz. 5 -ej po poł. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie we środę 25 b. m. o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tej bolesnej stracie zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. Żona i Rodzina. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 93, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

KLUKOWSKI KAZIMIERZ - zasnął w Bogu 1 stycznia 1928 roku w Pińsku. Przewiezienie zwłok z dworca osobowego Wilno na cmentarz Rossa odbędzie się 5 stycznia 1928 roku o godzinie 12. O bolesnej stracie członka zawiadamia Zarząd Wileńskiego Koła Zrzeszenia sędziów i prokuratorów. (Kurier Wileński, 1928, Nr. 4, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03782, kw. 010, grób 01351 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=110713

KOZŁOWSKA KAZIMIERA – po krótkich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami, zasnęła w Bogu dnia 1 kwietnia 1928 r. w wieku lat 65. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy zauł. Bernardyńskim Mr. 8, m. 3 do kościoła Bernardyńskiego odbędzie się w dniu 4 b. m. o godz. 9 ej rano, skąd po nabożeństwie żałobnem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa i złożenie do grobu. O powyższych smutnych obrzędach zawiadamiają przyjaciół i znajomych Siostrzeńcy i Rodzina. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 77, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04152, kw. 011, grób 00423http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=59593 

KRUSIEWICZ JÓZEF – zmarł w dniu 16 lipca 1928 r. w wieku lat 64. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 18 lipca r. b. w Kaplicy T-wa Dobroczynności na cmentarzu Rossa odbędzie się tegoż dnia o godz. 5-tej po poł. O czem zawiadamia Krewnych Przyjaciół i Znajomych Stroskana Żona i Córka. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 161, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

LEŚNIEWSKA WANDA – b. wychowanka Gimnazjum Żeńsk. Przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu po długich i ciężkich cierpieniach, zasnęła w Bogu dnia 2 kwietnia [1929 r.] w wieku 31 lat. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 4 kwietnia r. b. w Kościele Serca Jezusowego o godz. 9 po którem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Koło Wileńskie Byłych Wychowanek i Wychowanków Gimnazjów przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu. (Dziennik Wileński 1928, Nr 78, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04681, kw. 014, grób 02503http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=56193

a) ŁUKASZEWICZ JÓZEF – profesor Uniwersytetu Stefana Batorego po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w nocy z 19 na 20 października [1928 r.] w wieku lat 65. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zakrętowej 13, do kościoła św. Jana nastąpi o godz. 5-ej dn.22-X. Żałobne nabożeństwo odbędzie się w w kościele św. Jana we wtorek 23-X o godz. 10-ej, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, o czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Żona i Siostry (Dziennik Wileński 1928, Nr. 242. s. 1)

b) ŁUKASZEWICZ JÓZEF - profesor Uniwersytetu Stefana Batorego. Bojownik za wolność Ojczyzny, długoletni więzień w fortecy szliselburskiej urodzony w r. 1863, zmarł dnia 19 października 1928 r. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zakrętowej 13 do Kościoła św. Jana odbędzie się w poniedziałek dnia 22 b. m. o godz. 5ej po poł. Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 23 b. m. o godz. 10 ej rano, po którem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Rektor i Profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 242, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04889, kw. 016, grób 00301http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=24433

MALECKI JAN – urzędnik Izby Okręgowej Kontroli Skarbowej w Wilnie zmarł po ciężkich cierpieniach w dniu 7 września 1928 r. w wieku lat 49. Eksportacja zwłok ze szpitala św. Jakóba do kościoła św. Jana odbędzie się w niedzielę 9 września b. r. o godz, 6 m. 30 wiecz. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele w poniedziałek 10 września b. r. o godz. 9-ej rano, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa, o czem zawiadamiają Prezes i Urzędnicy Okręgowej Izby Kontroli Państwowej w Wilnie. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 206. s. 2) - lokalizacja: nr. rzędu 05076, kw. 018, grób 01311 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=88713

MARTANUSOWA KLAUDIA - po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 14 listopada 1928 r. w wieku lat 31. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Zauł. Warszawski 32) na cmentarz Rossa odbędzie się dn. 16 listopada o godz. 4 p.p. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Mąż i Rodzina (Dziennik Wileński 1928 Nr. 263, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

a) Dr. Med. MICHNIEWICZ JAN – b. Członek Zarządu Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej, Członek Honorowy Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Członek Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w Wilnie b. Prezes Wileńskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 11 lutego 1928 r. w wieku lat 58. W zmarłym wymienione instytucje tracą niestrudzonego pracownika oraz zacnego i pełnego poświęcenia lekarza. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej 28 m. 1 w poniedziałek 13 lutego o godz. 5 do Kościoła Św. Jakóba. Msza Św. Za duszę Zmarłego odprawiona zostanie we wtorek dnia 14 lutego o godz. 8 rano. Pogrzeb na cmentarzu Rossa we wtorek 14 lutego o godz. 5 po poł. Wileńsko Nowogródzka Izba Lekarska, Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, Stowarzyszenie Lekarzy Polaków w Wilnie. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 34, s. 1)

 

b) MICHNIEWICZ JAN – doktor Medycyny, Ordynator miejskiego szpitala św. Jakóba zmarł nagle dnia 11 lutego 1928 r. w wieku lat 58. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej 28, do kościoła św. Jakóba odbędzie się w poniedziałek dnia 13 lutego 1928 r. o godz. 5 wieczorem. Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba we wtorek dnia 14 lutego o godz. 8 rano. W tymże dniu nastąpi eksportacja i pogrzeb na cmentarz Rossa o godz. 8 wieczorem. O tych smutnych obrzędach powiadamia Magistrat miasta Wilno. (Dziennik Wileński, 1928, Nr. 34, s. 1) 

c) DOKTÓR MEDYCYNY MICHNIEWICZ JAN NAPOLEON zmarł 11 lutego 1928. w wieku 58. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej Nr. 28 Odbędzie się w poniedziałek dn.13 lutego o godz.5 po południu, nabożeństwo żałobne we wtorek o godz. 8 rano w kościele św. Jakóba, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają Żona, Córka, Rodzeństwo i Rodzina. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 34 s. 1)

d) D-r med. MICHNIEWICZ JAN – ORDYNATOR SZPITALA Ś-go JAKÓBA po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 11 lutego [1928 r.] w wieku lat 58. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Wileńska 28) odbędzie się w poniedziałek 13 go Lutego o godz. 5 wieczorem do kościoła Św. Jakóba. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek 14 go Lutego o godz. 8 rano. Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz. 5 po południu. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Koledzy i Współpracownicy Szpitala Ś-go Jakóba. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 34, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05452, kw. 018, grób 01731http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=55353

MIERZEJEWSKA MARJA – zmarła 7 kwietnia 1928 r. w majątku Gościewicze, przeżywszy lat 87. Pogrzeb odbędzie się w Wilnie na cmentarzu Rossa w środę [1928 r.] 11-IV o godz. 6 po południu, nabożeństwo zaś żałobne zostanie odprawione 12.IV o godz. 9 rano w kościele Św. Jana. O smutnych tych obrzędach zawiadamiają Siostrzeńcy i Rodzina. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 82, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

MINGIELEWICZOWA z ADAMKOWICZÓW HELENA – WDOWA EMERYTKA po długich cierpieniach opatrzona Św. Św. Sakramentami zasnęła w Bogu dnia 6 marca b. m. 1928 roku w wieku lat 86. Eksportacja zwłok z domu żałoby u. Zygmuntowska Nr. 8 odbyła się 6 marca b.r. o godz. 5 p. p. na cmentarz Rossa do grobów Rodzinnych. Nabożeństwo zaś żałobne odbędzie się w piątek dnia 9 marca o godz. 9 w kościele Św. Ducha ( po Dominikańskim). O czem zawiadamia RODZINA. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 54, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05617, kw. 005, grób 00251http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=142633

Hr. MORICONI TERESA – po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzona SS Sakramentami zmarła 3 stycznia 1928 r. w 70-ym roku życia. Eksportacja zwłok do kościoła po Dominikańskiego odbędzie się we Czwartek o godz. 6 ej wieczór. Nabożeństwo żałobne będzie odprawione w Sobotę o godz. 9-ej rano. Poczem nastąpi przewiezienie zwłok na Rossę. O tych smutnych obrzędach zawiadamia RODZINA. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 3, s. 1) - niezachowany nagrobek2

OBOLEWICZ KONSTANTY – urzędnik Uniwersytetu St. Bat. Zmarł dn 26.XI.1928 r. w wieku lat 30. Eksportacja zwłok ze szpitala św. Jakóba do kaplicy na cmentarzu Rossa nastąpi we czwartek dn. 29 b. m. o g. 8 ½ rano i po odprawieniu nabożeństwa pogrzeb na tymże cmentarzu. Związek Urzędników U.S.B. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 273, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 12948, kw. 006, grób 07311 / nagrobek niezachowany

 

OSTOJA BŁOCISZEWSKI WACŁAW - obrońca sądowy zmarł w dniu 22 października 1928 r. Eksportacja zwłok z domu żałoby, Skopówka 11, m. 1, nastąpi w dniu 23 października do kościoła św. Jana o godz. 6-ej wieczorem. W dniu 24 października o godz. 8 i pół. Rano odprawione zostanie nabożeństwo żałobne w tymże kościele, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych stroskana żona i dzieci. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 243, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

PACKIEWICZÓWNA WŁADYSŁAWA – po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Panu d. 9 marca [1928 r.] w wieku 36 lat. Eksportacja zwłok ze szpitala Kolejowego do kościoła św. Teresy Ostrobramskiej nastąpi w dniu 11 marca o godz. 5 po poł. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmentarz Rossa w dniu 12 marca o godz. 9 rano. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu Brat i Rodzina. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 58, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

PIKIEL z WOJTKIEWICZÓW HELENA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn. 7 października 1928 r. Zwłoki zostały przeniesione z domu żałoby do kościoła Serca Jezusowego, dn. 8 października o godz. 4 m. 30. Nabożeństwo żałobne w kościele Serca Jezusowego odbędzie się dnia 9 października o godz. 10-ej rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają stroskani Mąż i Dzieci. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 231, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03490, kw. 018, grób 01711 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=53973

a) PIWIŃSKI TADEUSZ – ARTYSTA DRAMATYCZNY zmarł w dniu 11-1 [1928 r.]. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele św. Jakóba dziś dnia 14 stycznia r. b. o godz.10 min.30 rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają Koleżanki i Koledzy zmarłego z Teatru Polskiego w Wilnie. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 11, s. 1)

b) PIWIŃSKI TADEUSZ – ARTYSTA ZESPOŁU TEATRU „REDUTA” opatrzony Św. Sakramentami zmarł 11 stycznia 1928 r. w 28 roku życia. Wyprowadzenie zwłok nastąpi 14 stycznia b. r. o godz. 11 rano z kaplicy szpitala św. Jakóba na cmentarz Rossa. ZESPÓŁ TEATRU „REDUTA”. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 11, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

ROSTWOROWSKI TADEUSZ – ur. 22 marca 1860 r. zmarł w Wilnie 23 sierpnia 1928 r. Eksportacja z domu żałoby odbędzie się w niedzielę 26 sierpnia o godz. 7 wiecz. Do kościoła św. Jakóba. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek o godz. 10-ej rano po którem odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. Świeć Panie nad Jego duszą. (Dziennik Wileński 1928, Nr 193, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14159, kw. 011, grób 02481http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=57733

RYMKIEWICZ LEONARD WITOLDzasnął w Bogu dnia 9 sierpnia 1928 roku w wieku 72 lat. Stroskani krewni zawiadamiają, że przeniesienie zwłok z domu przy ul. Antokolskiej 24b do kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się 11 sierpnia. (Kurjer Wileński 1928, Nr. 181, s. 1) - lokalizacja (?)1 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=14503

SAWICZ ZABŁOCKA STEFANJA – opatrzona Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarła 14 września 1928 r. Eksportacja zwłok z domu żałoby (Słowiańska 2 a) do kościoła św. Teresy (Ostrabrama), odbędzie się dnia 16 września r. b. o godz, 6-ej pop. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek o godz 9-ej rano, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają pogrążone w głębokim smutku Matka. Siostra i Rodzina (Dziennik Wileński 1928, Nr. 211, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14841, kw. 016, grób 00091http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=91313

SIENKIEWICZ KAZIMIERZ – inspektor III Urzędu Skarbowego m. Wilna po krótkich cierpieniach zmarł dnia 21 stycznia 1928 r. przeżywszy lat 42. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Podgórnej 1 m 4, nastąpi dnia 23 stycznia o godz. 5 po poł. do kaplicy na cmentarz Rossa. We wtorek dnia 24 stycznia o godz 9 ½ rano odbędzie się nabożeństwo żałobne po którem nastąpi pogrzeb, o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku ŻONA, CÓRKA i RODZINA (Dziennik Wileński 1928 Nr. 17, s. 1) - niezachowany nagrobek2

SIKORSKA z IWASZKIEWICZÓW HELENA – po krótkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 24-go grudnia 1928 r. w wieku lat 79. Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba odbędzie się w piątek dnia 28 grudnia o godz. 9 m. 30 rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążona w głębokim smutku Rodzina (Dziennik Wileński 1928, Nr. 296, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

SOKOŁOWSKI ADAM BOLESŁAW – Introligator po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Ś. Ś. Sakramentami zasnął w Bogu dn. 22 XI 1928 r. w wieku lat 54. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Piłsudskiego 21) do kościoła W. W. Świętych odbędzie się dziś t. j. 24 XI o godz. 8-9 rano, skąd po Nabożeństwie załobnem odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w bólu Żona i Syn. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 270, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=27743 

 

SZAKIENOWA Z KODZIÓW MARJA – wdowa po lekarzu po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Bogu 22-go września 1928 roku w wieku lat 68. Eksportacja zwłok domu żałoby (Sierakowskiego 12-2) do Kościoła św. Jakóba odbędzie się dnia 23 września o godz. 6 i pół wiecz. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 24-go września r. b. o godz. 9 i pół rano, poczem odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Synowie i Rodzina. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 218, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

SZWENGRUBEN MIECZYSŁAW - po ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 7 października 1928 roku w wieku 69 lat. Przeniesienie zwłok z kaplicy Antokolskiej na cmentarz Rossa odbędzie się 10 października. Nabożeństwo odbędzie się o godzinie 8 rano. Pogrążona w skutku rodzina zawiadamia pozostałych krewnych i przyjaciół. (Kurier Wileński 1928, Nr. 231, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

Dr. SZWENGRUBEN WŁADYSŁAW – Doktór Medycyny. Lekarz Naczelny Szpitala Epidemicznego na Zwierzyńcu w Wilnie zmarł dnia 3 listopada 1928 r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się e wtorek dnia 6 listopada o godz. 9.30 rano w kościele św. Jakóba, wyprowadzenie zaś zwłok z kaplicy Szpitala Emidemicznego (na Zwierzyńcu) na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz. 2 po poł. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych zmarłego Żona, córka, siostry, bracia i rodzina. (Dziennik Wileński 1928 , Nr. 253, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14643, kw. 011, grób 00561 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=121483

 

ŚWIDZIŃSKA ZOFJA – przeniesienie zwłok z katakumb na Cmentarz Rossa odbędzie się w piątek 30 listopada [1928 r.] o godz. 10 rano. O czem zawiadamia Rodzina (Dziennik Wileński 1928 Nr. 273, s. 1) - niezachowany nagrobek2

WIERZBA WENDORFF OSKAR – inżynier, Obywatel Ziemski. Po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 24 czerwca [1928 r.] o godz. 7 rano w wieku lat 54. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dziś o godz. 10 – tej rano w Kościele św. Ducha (po-Dominikańskim). Odprowadzenie zwłok z tegoż kościoła na cmentarz Rossa do grobów rodzinnych nastąpi w tymże dniu o godz. 18-tej. O smutnym tym obrządku zawiadamia stroskana Żona, Synowe, Córki i Rodzina. (Dziennik Wileński 1928, Nr. 143, s. 1) - niezachowana cynowa tabliczka na zewnętrznej ścianie grobowca Wendorffów1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=58183

WRÓBLEWSKI ZENON – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 16 marca 1928 r. w wieku lat 38. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 17 go Marca w kościele W.W. Świętych o godz. 9 rano. Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Wiwulskiego 3, m. 7) i pogrzeb na cmentarzu Rossa nastąpi w dniu 18-go marca o godz 3-iej po poł. O czem zawiadamiają stroskane Matka i Siostra (Dziennik Wileński 1928 Nr. 63, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16711, kw. 006, grób 09211 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=104793

ŻÓŁKOWSKI IGNACY STANISŁAW – Porucznik rezerw, koniowczyk, Komendant Chorągwi Wileńskiej Zw. Hallerczyków, Zast. Komendanta Z.O. W. w Wilnie referent Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, członek Związku Oficerów Rezerwy i T-wa „Sokół”, kawaler „Krzyża Walecznych” Medalle Interallle, Mieczy Hitlerowskich, Krzyża Kaniowskiego i inn. Zmarł w dn. 24 kwietnia 1928 r. w wieku 32 lat. Eksportacja zwłok ze szpitala Sw. Jakóba odbędzie się 27 kwietnia r. b. o godz. 19-ej. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dn. 28 kwietnia o godzinie 7 m. 30. Pogrzeb na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz 19-ej. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają towarzyszów broni z okresu walk o Niepodległość: Związek Organizacji Wojskowych w Wilnie, Związek Hallerczyków, Związek Oficerów Rezerwy, Stowarzyszenie Dowborczyków, Związek Legjonistów Polskich. (Dziennik Wileński 1928 Nr. 96, s. 1) - niezachowany nagrobek2

 

(Nekrologi spisało Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL z Bydgoszczy, zastępowy Stanisław Krzyśków, przyboczna Weronika Nowicka, materiał opracował Dariusz Lewicki) 

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)